Pestprotocol Seksuele Intimidatie

Protocol tegen seksuele intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van Judovereniging THAG vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal

uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing

komt.

1. Gewenste omgang bevorderen

Budoka’s

Het is erg belangrijk dat budoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij

dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein

mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn

hieronder te vinden.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt

mee binnen de club.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik negeer de ander niet.

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen

wapens mee.

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over

iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.

Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die

zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij bestuur.

Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Tevens zijn deze regels terug te vinden op onze website.

Hier wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon

(VCP). Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan leden, maar ook aan trainers/coaches, bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.


Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers,

coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige budoka (hierna:

‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de

budoka zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de budoka te bejegenen op een wijze die de

budoka in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de

budoka door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele

Intimidatie tegenover de budoka.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige

budoka tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd

als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de budoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de budoka

en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of

erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het

doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk

communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en

met respect omgaan met de budoka en met de ruimte waarin deze zich bevindt,

zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de budoka te

beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele

Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)

budoka’s behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties

samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de budoka geen (im)materiële vergoedingen geven met de

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen

financiële beloning of geschenken van de budoka die in onevenredige verhouding

tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door

iedereen die bij de budoka is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert

dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe

noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

kunnen overleggen en controleren wij via de JBN of zij zijn opgenomen in het

registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie.

 

2. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan

deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club: Gerrit Middelkamp 06-10849001, email gerritmiddelkamp@gmail.com Deze persoon is opgeleid om

dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te

starten en te begeleiden.

 

3. Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor

overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden.

Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.